Joe Doe The Example Company 604-555-1234 [email protected]

תקנון האתר ותנאי שימוש

הריני לאשר ששרות השיחות פרימיום 1901 בעלות של 50 שקלים לשיחה בתוספת זמן אוויר.

תקנון love-line.co

הפניה בחלק מהסעיפים בתקנון זה היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והדברים נכונים לשני המינים באופן שווה.

בכניסה לאתר הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנות חיים וידוע לך כי חשיפה לתכנים מיניים למי שטרם מלאו לו 18 שנות חיים היא אסורה לחלוטין.

כל מי שהשתמש בשירות יקבל מעת לעת הודעות פרסומיות באמצעות SMS, כל מספרי הטלפון של הלקוחות יישמרו על שרתים מאובטחים.

במידה ואינך מעוניין לקבל מסרונים שלח את המילה "הסר" למספר הטלפון ממנו קיבלת את ההודעה, נסיר את מספר הטלפון מהרשימה בתוך 7 ימי עסקים.

מרגע הכניסה לאתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר זה עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני וכל מי שחש

פגוע ואו אינו בגיר ואו אינו מעוניין להיחשף לתכנים אלה מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר והיה ויעשה זאת

על פי כן, לא יוכל לבוא בכל טענה ואו תלונה ואו תביעה ואו דרישת פיצוי כלשהי מבעלי האתר ואו כל גורם

אחר ופעולה זו תהיה על אחריותו המוחלטת של הגולש ואו לקוח ואו צופה.

האתר כאמור אינו אחראי על התכנים המוצגים בו לרבות גלריות תמונות, רשימות, קטעי וידאו ושאר מידע

שיינתן ע”י האתר love-line.co.

סעיפי התקנון המפורטים:

הריני לאשר ששרות השיחות בעלות של 50 שקלים לשיחה בתוספת זמן אוויר.

הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות.

האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה,

תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמשי האתר love-line.co אסור לשנות, לפרסם, לשדר

ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו.

העתקה, הפצה, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ love-line.co או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.

כל התכנים המוצגים באתר זה אינם באחריות אתר love-line.co ואו בעליו ואו מנהליו ואו עובדיו

ובאישור הסכם זה הנכם מסירים כל אחריות מבעלי האתר ואו כל גורם אחר למעט אתם עצמכם ולא תבואו

בכל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה הקשורה במישרין ואו בעקיפין לתכנים המוצגים באתר.

אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת

כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו מסיבות משפטיות ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים

בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא.

ומי שנכנס לאתר למרות מגבלות ואיסורים חוקיים המונעים ממנו לעשות כן, עושה זאת על אחריותו בלבד

והחברה רשאית לפעול נגדו בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה באם תיפגע ממהלך זה.

כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר ואינם ניתנים להעברה.

באישור הסכם זה הנני מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים.

והיה ואעשה זאת יהיה הדבר באחריותי המלאה בלבד ואני אהיה חשוף לתביעה משפטית מצד החברה ואו כל גורם אחר שיפגע ממהלכי אילו.

חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את עובדי love-line.co לקיים עמכם כל קשר מלבד תקשורת הסלולר

הקיימת באתר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת

ובעשותכם כן הנכם מבצעים עבירה פלילית של שידול לזנות ותוצאות פעולה שכזאת תהיה על אחריותכם בלבד.

כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי השיחות וכל ניסיון לעשות זאת

יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים.

ע”פ חוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981 מתחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים

במקרה של פעילות בלתי חוקית כלשהי מצדכם ובאישור הסכם זה הנכם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים

ואו פעילות לא חוקית אחרת שיבוצעו על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עמכם.

חל איסור מוחלט לעשות באתר love-line.co כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה

ותעשו זאת ללא אישור בכתב ובהסכמה מלאה מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול

גורמי האכיפה ולפעול נגדכם בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות החברה

לשם פיצוי הנזק הכספי שגרמתם.

ידוע לי כי אתר love-line.co אינו אחראי לתכנים שקיימים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל

חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו ואו עובדיו

ואו מנהליו למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ”ל מוגן בסטנדרטים המחמירים ביותר המקובלים ע”י

משרד התקשורת ומשקיע מאמצים רבים להגנת המידע הנ”ל.

אתר love-line.coרשאי לשנות את התקנון הנ”ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש.

תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר, עובדיהם,

לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר.

החברה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר.

החברה גם אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול המוצעים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיול בפועל.

 כמו כן, לא תישא החברה באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע

כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו יישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה

משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע

ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי

תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או

הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות

מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.